سازمان یار ( Odoo )

سازمان دهی، تبلیغات، فروش؛ مدیریت یکپارچه رویداد