روزنامه عجبشیر: در نشست تخصصی کسب و کارهای آنلاین و نوپا مطرح شد

کسب و کارهای آنلاین کم هزینه و سودآور

نشسـت تخصصی کسب و کارهای آنلاین و نوپا بـه ابتکار روزنامه سراسری عجـب شـیر و بـا حضور اساتید و کارشناسان دانشـگاه و فعـاالان و صاحـب نظـران ایـن عرصـه در دانشـگاه تبریـز برگـزار شـد و مدیریـت برگـزاری نشسـت و پرسـش سـوالات کاربردی این میزگرد بر عهده مهندس مختاری بـود کـه ماحصل مباحـث مطـرح شده در آن را ذیلا بـه مخاطبـان محتـرم تقدیـم مـی کنیـم:


دکتر فاریابی: ورود به فضای کسب و کار آنلاین ونوپا در ایران اجتناب ناپذیر است


سـرهنگ محمـودی رئیـس پلیـس فتـا اسـتان آذربایجـان شـرقی: وظیفـه پلیـس فتـا ایجاد فضـای امن بـرای کسـب و کارهـای آنلاین در حوزه اشـتغال اسـت

مهنـدس غضنفـری: بـه علـت گسـترس ارتباطـات و ایجـاد رقابـت در عصـر حاضـر، دو موضـوع کیفیـت و دانایـی بـرگ برنـده واحدهاسـت

مهنـدس غفـاری: در شـرایطی کـه فعالیـت منسـجم تیمـی در تبریـز وجود نـدارد، کار تیمی و همبسـتگی خروجـی فعالیـت مـا را قابـل مالحظـه می کند


 

دکتـر فرجپـور پیشکسـوت عرصـه روزنامـه نـگاری آذربایجـان شـرقی: دانشـگاه تبریـز بـه عنـوان دومیـن دانشـگاه کشـور فاقـد رشـته روزنامـه نـگاری اسـت 

دکتـر فاریابی عضـو هیات علمـی دانشـگاه تبریز در ایـن نشسـت اظهـار داشـت: مـوج ایجاد شـده در اسـتان آذربایجـان شـرقی در مورد کسـب و کارهـای آنلاین مایه خوشـحالی اسـت و در سـال آینـده بـزرگ تریـن اتفـاق ممکـن در زمینـه کسـب و کار آنلاین در تبریـز شـکل خواهـد گرفـت و قـدر مسـلم ،آگاهی مردم و ایجـاد امید، زمینـه سـاز افزایـش گرایـش کسـب و کار هـا بـه سـوی آنلاین شـدن خواهد شـد.

 وی افــزود :»شــرمرهورن« دانشــمند مدیریــت مــی گویــد کار فعالیتــی اســت کــه بــرای دیگــران ارزش افـزوده ایجـاد مـی کنـد و وقتـی بـه جهـت ایـن تعریـف مــورد انتقــاد قــرار مــی گیــرد اضافــه مــی کنــد اگــر شـما بـرای دیگـران نتوانیـد ارزش افـزوده ایجـاد نمائیـد بــرای خودتــان نیــز نمــی توانیــد.

دکتـر فاریابـی تشـریح کـرد: کسـب و کار مجموعـه فعالیـت هایـی اسـت کـه مـا انجـام مـی دهیـم تـا ارزش افـزوده ایجـاد کنیـم بایـد کار صـورت گیـرد تـا منافـع حاصــل شــود. آنلاین بــودن هــم مفهــوم در دســترس بـودن را مـی رسـاند. بایـد بـه مـردم بگوئیـم هـر کسـی خدمـات و کاالهـای خـود را در دسـترس بگـذارد و ایـن دسترسـی صرفـا بـه مفهـوم اینترنتـی بـودن آن نیسـت. هــر چنــد کــه بایــد اذعــان کنیــم اینترنــت رونــد در دسـترس بـودن را تسـریع مـی کنـد.

وی افـزود: 35 سـال پیش »اسـتیفن رابینز« دانشـمند مدیریـت کسـب و کار گفتـه، عصـر آینـده عصـر کار در منـزل اسـت. امـروز بیش از سـه هـزار نفر از کارشناسـان طـراح شـرکت ای بـی ام در محل شـرکت و حتـی آمریکا نیسـتند و در هندوسـتان و چیـن هسـتند و از ای بـی ام حقـوق مـی گیرنـد. مزایـای آنلاین بـودن ایـن اسـت که بنـده همزمـان بـا بـودن در کنـار شـما بلیـت مـی خـرم، هتـل رزرو مـی کنـم، خریـد منـزل مـی کنـم و خدمـات مختلـف انجـام می دهـم. البته اصـل کار در منـزل و عدم تمرکـز پیـش تـر نیـز پیـش بینی شـده بود.

 اسـتاد دانشـگاه تبریـز توضیـح داد: ورود بـه فضـای کسـب و کار آنلاین و نوپـا در ایـران اجتناب ناپذیر اسـت و اختیـاری در آن وجـود نـدارد. آثـار این پدیده مشـهود اسـت و حتـی در شـهر مـا برخی آزمایشـگاه هـا در منزل خـون گیـری مـی کننـد و نتیجـه آزمایـش را از طریـق ایمیـل ارسـال مـی کنند.

 وی افـزود : بـا توجـه بـه رونـد بیـکاری اگـر کسـب و کارهـای آنلاین را نداشـتیم وضـع جامعه بـه مراتب بدتر مـی شـد و کسـب و کار هـای آنلاین مثـل دیجـی کالا،اسـنپ و ... زمینـه سـاز اشـتغال بـرای جوانـان شـده اند، سـال 98 سـال سـختی اسـت و این قبیل کسـب و کار ها بایـد در اقتصـاد نقش داشـته باشـند.

دکتـر فاریابـی تصریـح کـرد: در سـال 2050 واقعیـت مجـازی ، واقعیـت افـزوده، دنیـای بلاک چین و کسـب و کار هـای نوپـا دنیـا را تسـخیر خواهنـد کرد و بـا فرهنگ سـازی در مصرف کنند گان، مشـتریان، کسـب و کارهای سـنتی و متخصصـان موفقیـت کسـب و کار آنلاین و نوپا در ایـران نیزمیتوانـد تامین شـود.

سـرهنگ محمودی رئیس پلس فتا اسـتان آذربایجان شـرقی نیـز در نشسـت تخصصی کسـب و کار آنلاین و نوپا اظهـار داشـت: پلیس فتـا وظیفه اش ایجاد فضـای امن برای کاربـران جهـت کسـب و کارهـای آنلاین در حوزه اشـتغال اسـت. گسـتردگی حـوزه ماموریـت پلیـس فکـر مـی کنیم نبایـد همیشـه باشـد وتوسـعه یافتگـی کشـور بـه تدریـج حضـور پلیـس را بـه حداقـل کاهـش مـی دهـد. انتظـار از پلیـس نامعقـول نبایـد باشـد. پلیـس یـک بنـگاه اقتصادی نیسـت و بایـد مورد حمایت جامعه باشـد تا بـه وظیفه خود در ایجـاد امنیـت در بخـش هـای مختلف عمـل نماید.

 وی افـزود: کسـب و کار هـای اینترنتـی بـه طرفـی مـی رود کـه آینـده پژوهـی را در حـوزه کسـب و کارهـای آنلاین و در جامعـه دانشـگاهی و جامعه اسـتارتآپی ایجـاب مـی کنـد. اسـتارتآپ بخـش محـدود از جامعـه بـزرگ کسـب و کارهـای آنلاین اسـت. بعضـی از خدمات پولـی هسـتند و رایـگان، نقطه بهینـه باید مورد جسـتجو باشـد. سیاسـت هـای کسـب و کار فرصـت هـای موجـود را توسـعه یـا محـدود مـی نماینـد و ایـن هـم بخشـی از مشـکالت ماسـت.

سـرهنگ محمـودی تصریـح کـرد : بـازار سـنتی را به بـازار آنلاین آوردن مسـتلزم سیاسـت های خاص اسـت و توانمنـدی خـاص نیـاز دارد و بایـد شـرایط مختلـف آن را لحـاظ کنیـم. بایـد امکانـات و زیر سـاخت ایجـاد گردد و خـود نگاه سـرمایه گـذار مسـئله مهمی اسـت. اقتصادهـای نوظهورشـرایطی را ایجـاد مـی کند که مـا از مراحل پیشـرفته آن عقب هسـتیم.

مهندس غضنفـری فعال عرصه کسـب و کار کسـب و کار آنلایـن نیـز در نشسـت تخصصـی کسـب و کار های

آنلایـن و نوپـا اظهار داشـت: نقش پلیس در فضای کسـب و کار مهـم و غیـر قابـل انـکار اسـت، آنـان خـود را وقـف مـی کننـد تـا کسـب و کار رواج پیـدا کند و محیـط برای فعالیـت امن شـود و مـا ازتالش هـای آنان سپاسـگزاریم.

وی افـزود: مـا پیگیـر تحقق مدینـه فاضله ای هسـتیم کـه همـه دنبـال آن هسـتند و معتقدیـم بهتر اسـت همه سـوالات و ابهامـات ولـو بـه طـور چالشـی مطـرح شـوند.

نبایـد بـدون دلیـل در مـورد دیگـران قضـاوت کنیـم. در گذشـته بـه ایـن فکر می کـردم که چـرا رفتار فلان اداره ایـن گونـه اسـت در حالـی کـه شـاید در شـرایط مشـابه رفتـار مـا نیـر نمی توانسـت بهتـر از آنـان باشـد. تاثیرات محیـط و موانـع متعـدد را بایـد در نظـر گرفـت.

مهنـدس غضنفـری توضیـح داد: در زمینـه کسـب وکار آنلاین از لحـاظ فنـی و اسـتاندارد جهانـی وضعیـتمـان بـد نیسـت. درکشـور مـا بحـث مدیریـت، بـازار یابی بـا وجـود قابلیـت هـای در خـور توجـه تـا انـدازه زیـادی مغفـول مانـده اسـت. مدتـی قبـل در اینسـتا گـرام گفتم کـه درآمـد پزشـکان در جامعه بـه موضوع مافیـای قدرت ارتبـاط پیـدا میکنـد کـه از هـر طـرف مـورد انتقـاد قرار گرفتـم. شـکی ندارم کـه حرفم درسـت اسـت، ولی طرف مقابـل از قـدرت زیـادی برخـوردار اسـت.

 وی افـزود : منصفانـه نیسـت کـه حقـوق کسـی در جامعـه ماهانـه 300 میلیـون تومـان باشـد و حقوق فردی دیگـر 1 میلیـون و 200 هـزار تومـان. در جامعـه ما هنوز اسـتاندارهای کسب و کار، اسـتاندارهای بازاریابی و اجرای قواعـد علـم مدیریت در کسـب و کار شـکل نگرفته اسـت و بـه نظـر میرسـد کسـب و کارهـا و مدیـران در سـایز و انـدازه قابـل قبول نیسـتند.

مهنـدس غضنفـری یـادآور شـد: دنیـای آینـده دنیـای رقابـت زنجیـره هاسـت وآی تـی ایـن امـکان را فراهـم مـی سـازد تـا شـبکه ها در کنـار هـم متمرکـز شـوند. در سـال 2044 بـاالی 94 درصـد حجـم تجارت بـه خدمات اختصـاص خواهـد یافـت و در آینـده کسـب و کارهـای الکترونیکـی از اهمیـت زیـاد برخـوردار خواهنـد شـد. در حـال حاضـر بـرای مثـال در سـفارش آنلاین کفـش کلیه مسـایل مـورد توجـه قرار میگیـرد وصنعت کفـش ما باید در ایـن چهارچـوب از پتانسـیل رقابتـی برخـودار باشـد.

گالیـه وجـود دارد که قیمـت کفش چینی در بـازار پایین اسـت، آی تـی مـی تواند هزینههـای تمام شـده را به طور قابـل توجهـی کاهـش دهد. وی افـزود: موضـوع دیگـر کیفیـت اسـت. در گذشـته مـا 30 درصـد بـرای محصـول و خدمـت خـوب انـرژی میگذاشـتیم و 70 درصـد بـرای تبلیغـات، دنیـا در حـال بـر عکـس شـدن اسـت و بـه علـت گسـترس ارتباطـات و ایجــاد رقابــت در عصــر حاضــر دو موضــوع کیفیــت و دانایــی بــرگ برنــده واحدهاســت. کســب و کارهــای آنلاین قدمـت دیرینـه دارنـد و بـه تدریـج بـه مرحلـه رشــد رســیدهاند و بــا پیدایــش اینترنــت بــه ســمت فضــای الکترونیکــی راه یافتــه انــد.

مهنـدس غضنفـری تصریـح کـرد: بسـتر هـای موجود در زمینـه کسـب و کارهـای آنلاین میتواننـد ایجاد ثروت نماینـد. کارخانجـات بـزرگ از طریـق ایـن خدمـات مـی تواننـد ثـروت کالن وارد جامعـه کنند. اسـتارت آپها هم پاسـخ هـای جدیـد بـه مسـایل قدیـم عرضـه میکننـد. بایـد فعالیتهـای غیرحضـوری و الکترونیکی کـردن تمام فعالیـت هـا از جمله بازاریابـی و بحث یکپارچه سـازی در مرکـز توجه باشـند.

مهنـدس غفـاری فعـال دیگـر عرصـه کسـب و کار آنلاین نیز در نشسـت تخصصی کسـب و کارهـای آنلاین و نـو پـا اظهـار کـرد: مـا در کار خـود الگـوی خاصـی نداشـتیم، این کار را سـال 1389 در سـایت شـروع کرده بودیـم. ایـده خود را روی اپلیکیشـن پیـاده کردیم و رصد را بعـد انجـام دادیـم و بـه شناسـایی رقیبـان خـوب خود در بـازار پرداختیـم. فکرمـان دسـتیابی بـه مزیـت مثلا خدمـات و پشـتیبانی 24 سـاعته بـود. وی افـزود: اقـدام دیگرمـان ثبـت در حد دانـش بنیان بـود که نسـبت بـه آن نیـز توفیـق یافتیـم. دنبـال تعیین رتبـه خـود در الکسـا هـم بـوده و از نظـر خدمـات در صفحـه اول هسـتیم. می خواهیم اول باشـیم. تیم توسـعه در جهـت یافتـن خلاء تالش خواهـد کـرد و فعالیت های مـا متفـاوت خواهـد شـد و مشـکالت موجـود را نیـز حل خواهیـم کـرد. در شـرایطی کـه فعالیـت منسـجم تیمـی در تبریـز وجـود نـدارد، کار تیمـی و همبسـتگی خروجی فعالیـت مـا را بهتـر و قابـل مالحظـه مـی کنـد. در سـایر شـهرها کارمـان را اشـاعه مـی دهیم مث ًال در شـیراز، آنان مـا را بیشـتر پذیرفتـه اند.

مهنـدس غفـاری تصریح کـرد : ما از مرحله سـنتی ورود بـه موضـوع کردیـم تـا اسـتارآپی ایجـاد کنیـم. در زمینـه خدمـات و کار خودمـان. در فرآینـد کار دیدیـم کـه بـی نیـاز از مشـاور صاحـب نظـران نیسـتیم و در ایـن خصوص از اصحـاب دانـش بـه ویـژه آقـای دکتـر فاریابـی اسـتفاده کردیـم. تعریـف مان از موضوع کسـب و کار آنلاین ترکیب سـنت و مدرنیتـه اسـت. با وجـود مشـکالت فعالیت خوب داشـتیم، بخش از مشـکالت عبارت بودند از: فقدان مشـاور خـوب، هزینـه های درخواسـتی بـاال در تولید محتـوا، نبود منتـور و فعالیـت جزیـره ای وعـدم نیـروی متخصـص و پشـتیبانی. مشـکل فنـی نداریم، گـروه مان توانمند اسـت. تبلیغـات را از آفلاین شـروع کردیـم بـه آنلاین رسـیدیم.

مهنـدس شـکوریان مدیـر مسـئوال روزنامـه عجب شـیر نیـز در نشسـت تخصصـی کسـب و کار هـای آنلاین و نـو پـا اظهـار کـرد: مسـئله مهـم در زمینه کسـب و کار آنلاین فرهنگ سـازی اسـت، چـرا که کشـش الزم وجود نـدارد. جامعـه گرایـش بـه انجـام کار ها به طور سـنتی را دارد بعضـا توانمنـدی وجـود داشـته و فعالیـت هـم انجام یافته اسـت، ولی مردم درآن مورد فاقد شـناخت هسـتند. وی افـزود: همگامـی بـا رسـانه هـا بایـد بیشـتر شـود. مـا مـدت هاسـت کـه بـا اتـاق بازرگانـی و اتحادیـه هـا تعامـل داریـم. برخـی بخـش هـا ریسـک کمتری داشـته و از شـرایط الزم برخـوردار نیسـتند. بحـث هزینـه هـایی در شـرایط انتشـار یـک روزنامـه هـم مهـم اسـت و طبعـا اقتصـادی مناسـب تعامـل رسـانه ها بـا واحدهـای موجود در فضـای کسـب و کار کیفیـت بهتـری پیـدا مـی کنـد. فرهنـگ تخریـب و تنـگ نظـری هـم وجـود دارد و کار را مشـکل مـی کنـد، باید به مسـئله بلنـد مدت نـگاه کنیم.

مهندس شـکوریان تصریح کرد: رشـد اسـتان آذربایجان شـرقی در برخـی زمینـه هـا متناسـب و هـم سـطح سـایر شـهر هـا به ویژه تهـران نبوده اسـت. در حـال حاضرتولید محتـوا درسـایت هـا کـم اسـت و تبلیغـات محـوری حاکم اسـت. معتقـدم تکنولـوژی را بایـد بعـد از فرهنگ سـازی وارد کنیـم. پـس از سـال هـا کـه کامپیوتـر را وارد کردیـم تـازه نامـش را بـه رایانـه تغییـر دادیـم. در فرهنـگ مـردم جـا کـرده دیگـر نیازی بـه مطالعه کتـاب و روزنامه نیسـت همـه چیـز در تلگـرام وجـود دارد در حالـی کـه در سـایر کشـورها بیش از کشـور ایران دسترسـی آسـان به تلگرام و اینترنـت وجود داشـت ولـی هیچ موقـع از مطالعـه روزنامه غافـل نشـدند، بـه عنـوان مثـال در کشـور ژاپـن روزنامـه هـای زیـادی بـا تیراژ بـاالی چندصد هـزار چاپ می شـود و 5 روزنامـه ژاپـن هـر کـدام پیـش از 15 میلیـون روزانـه تیـراژ دارنـد چـرا کـه مردم بـا فرهنـگ مطالعه خـو گرفته انـد. مجوزسـایت خبـری صـادر مـی شـود، ولی آنهـا نمی تواننـد خـود را حفـظ کننـد. چـون تخصـص الزم و دوره هـای آمـوزش را پاس نکرده انـد. امروز حمایـت چندانی از نشـریات صـورت نمی گیـرد، امکانـات حمایتی مـورد لزوم تیـراژ روزنامـه هـا را در سـطح کشـور افزایـش مـی دهد.

دکتـر فرجپـور پیشکسـوت عرصـه روزنامـه نـگاری اسـتان آذربایجان شـرقی نیز در نشسـت تخصصی کسـب و کارهـای آنلاین و نوپا اظهار کرد: مشـکل اساسـی ما در ایـن زمینـه نبود نیروی انسـانی متخصص اسـت. در تبریز خبرنـگاری نیسـت کـه بتوانـد انگلیسـی صحبـت کنـد و یـا تحلیـل ارائـه دهـد. دانشـگاه تبریـز بـه عنـوان دومین دانشـگاه کشـور فاقـد رشـته روزنامه نـگاری اسـت، تولید محتـوا در قلمـرو فرامـرزی نیز قابل مشـاهده نیسـت.

وی افـزود: یـک مسـئول ارشـد مـدت چهـار سـال بـه فعالیـت مـی پـردازد و کسـی قـادر نیسـت نقـاط قـوت و ضعـف او را کارشناسـانه و همـه جانبـه مـورد بررسـی و ارزیابـی واقـع بینانـه قـرار دهـد. چـون توانایـی پـرورش نیـروی انسـانی مجـرب نداریـم تولیـد محتـوای مـا نیـز در سـطح پایینـی قـرار دارد.

 دکتـر فرجپـور تصریـح کـرد : حجم اطالعـات در عصر حاضـر افزایـش یافتـه و علـوم در رشـته هـای مختلـف تخصصی و شـاخه به شـاخه شـده اسـت و دسترسـی به همـه ایـن اطالعـات وجود نـدارد. چـه مفید باشـند و چه غیـر مفیـد. انفجار اطالعاتـی آلودگی اطالعاتـی ایجاد می کند.ذهـن ظرفیـت دارد و نبایـد در معرض آلودگی باشـد. در ژایـن روزنامـه آسـاهی در تیـراژ 20 میلیـون در سـه نوبـت منتشـر مـی شـود و غیـر قابـل تصور اسـت که یک ژاپنـی بـه ایـن روزنامـه نـگاه نکنـد. ژاپـن 123 میلیـون نفـر جمعیـت دارای روزنامـه بـا 70 میلیـون تیـراژ اسـت و ایـران بـا جمعیـت 80 میلیـون نفـر دارای 1 میلیـون تیـراژ روزنامـه اسـت و کسـی هـم آن را نمـی خوانـد و توزیـع رایـگان صـورت مـی گیـرد. بایـد ایـن فرهنـگ در جامعـه شـکل بگیـرد کـه اسـاس قانـون مـداری اسـت و خالفـکاران باالخـره گرفتـار خواهند شـد و فعالیت سـالم همـواره مـورد حمایـت قـرار مـی گیرد.

گفتنـی اسـت در نشسـت تخصصـی کسـب و کارهـای آنلاین و نوپـا کـه بـا هـدف فرهنـگ سـازی و ایجـاد رونق و بالندگـی در ایـن بخـش ترتیـب یافتـه بـود، کارشناسـان دیــدگاه هــای پیشــنهادی خــود را ارائــه دادنــد و ســپس رویکردهـای راهبـردی آن در حـوزه مختلـف مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت.

منبع: روزنامه عجب شیر

مشاوره

شما فرصت دارید از مشاوره رایگان تسهیل گستر استفاده کنید.
روزنامه عجبشیر: در نشست تخصصی کسب و کارهای آنلاین و نوپا مطرح شد
تسهیل گستر 25 خرداد 1398
اشتراک‌گذاری این پست
بایگانی

نسخه بومی سازی شده در پاسخ به نیاز کسب و کارهای ایرانی با پشتیبانی تسهیل گستر
All successful business management software in a uniform manner

کلاس آموزش سازمان یار + نسخه ENTERPRISE اودوو
ارتباط با ما +
چت آنلاین
تماس با ما
دفتر تبریز: 041-51288000
دفتر تهران: 021-91012569
درخواست مشاوره و یا دمو