پیکربندی قوانین حقوق و دستمزد

قوانین حقوق و دستمزد مهم ترین بخش می باشد چون در این قسمت هست که دقیقاً دستمزد، مالیات، کسر، خالص، مشارکت و غیره مشخص می شود. برای پیکربندی قوانین حقوق و دستمزد کارمندان بروید به : 

حقوق و دستمزد > پیکربندی > قوانین حقوق و دستمزد > ایجاد


در این قسمت می توان چندین بخش را تعریف کرد:

 • نام: نامی برای قانون حقوق و دستمزد.

 • دسته بندی: دسته اولیه را که در ابتدا ایجاد شده است انتخاب کنید.

 • کد: این برای دسترسی آسان هنگام محاسبه حقوق خالص استفاده می شود.

 • فعال: به شما این امکان را می دهد که قانون حقوق را بدون حذف آن پنهان کنید.

 • ظاهر شدن در فیش حقوق: برای نمایش قانون حقوق در فیش حقوقی استفاده می شود.

 • دنباله: برای ترتیب توالی محاسبه استفاده کنید .

در سربرگ عمومی:

می توان بعضی از فیلد ها را مشاهده کرد

شرط بر اساس: در اینجا می توان نحوه عملکرد دسته را در هر محاسبه حقوق و دستمزد تعیین کرد. در این فیلد سه شرط وجود دارد:

 • همیشه درست:  اگر این شرط را تنظیم کنیم، این قانون در هر محاسبه حقوق اعمال می شود.

 • محدوده: در این حالت، ما می توانیم برخی از فیلد های دیگر را مشاهده کنیم.در اینجا ما می توانیم حداقل محدوده و حداکثر محدوده را مشاهده کنیم. این قانون فقط زمانی اعمال می شود که دستمزد یک کارمند در بین این دو محدوده قرار گیرد.

 • عبارت پایتون: در این حالت، ما می توانیم برخی از خطوط کد پایتون را ببینیم که به ایجاد شرایط پایتون کمک می کنند. به صورت پیش فرض، اودوو معادله ای را بر اساس نتیجه فراهم می کند.


وقتی حالت پایتون ایجاد می کنیم می توانیم به مقادیر موجود در اشیاء دسترسی پیدا کنیم.

محاسبه : محاسبه حقوق و دستمزد در سه نوع متداول است:

 • مبلغ ثابت

 • درصد

 • کد پایتون


مبلغ ثابت : در این حالت، ما می توانیم یک مبلغ ثابت را ارائه دهیم.


درصد : در این حالت، محاسبه بر اساس فیلدهای زیر آن انجام می شود.


 • درصد بر اساس: متغیری را که می خواهید درصد بدست آورید، مشخص کنید.

 • مقدار درصد: مقدار درصد را مشخص کنید.کد پایتون


در اینجا محاسبات بر اساس کد پایتون انجام می شود.