در پروژه های بزرگ ممکن است نقش های اضافی نیز تعریف شوند مثل:


  • کمیته راهبری: کمیته ای (متشکل از تصمیم گیرندگان مشتری و رهبر پروژه اودوو) که در مورد اولویت های پروژه، متدولوژی ها و پیگیری موفقیت پروژه تصمیم گیری می کنند.

  • کاربران کلیدی یا اصلی: علاوه بر نماینده مشتری، کاربران اصلی نیز به عنوان یک متخصص در حوزه کاری خود عمل می کنند و به SPoC یا نماینده مشتری کمک می کنند تا الزامات را تعریف کند. آنها همچنین موارد تحویل داده شده را تست و ارزیابی می کنند.

  • اسپانسر ها  (حامیان مالی):  معمولا مدیر عامل (CEO) یا مدیر مالی (CFO) که هزینه پروژه را می پردازد و اهداف سطح بالایی دارد، آنها نیز معمولا بخشی از کمیته راهبری می باشند. 

بنیامین، رهبر پروژه، Odoo BE بیان می کند:

"دو سال پیش، من دو پروژه را با دو شرکت تولیدی با جریان کاری مشابه و متعلق به یک شخص شروع کردم. در ابتدای پروژه، ما دو SPoC یا نماینده مشتری داشتیم: اولی مدیر عملیاتی یکی از شرکت ها بود و دیگری مدیر عامل.


استقرار در پروژه اول بسیار خوب انجام شد و در عرض چند ماه ما بخش تولید را به طور کامل پیش بردیم و این به دلیل همکاری خوب  نماینده مشتری بود . برعکس، استقرار در پروژه دوم به علت عدم دسترسی به مدیر عامل (به عنوان نماینده مشتری) خیلی سخت بود.


ما تصمیم گرفتیم که نماینده مشتری را عوض کنیم، ولی متاسفانه مدیر عامل به این شخص جدید اعتماد نکرد و هر تصمیمی باید توسط مدیر عامل گرفته می شد و این باعث می شد روزها به فرایند کاری اضافه شود. بحث و گفتگو با نماینده مشتری خوب پیش می رفت اما او هیچ اختیاری در این حوزه نداشت. پروژه تبدیل به یک کابوس شده بود و اجرای مرحله اول ماه ها طول کشید.


بعد از راه اندازی تولید، ما دوباره تصمیم گرفتیم تا نماینده مشتری را تغییر دهیم. مسئول استقرار پروژه در شرکت اول، مسئولیت استقرار را در شرکت دوم برای فاز های بعدی به عهده گرفت. مدیر عامل نیز به تصمیماتی که مسئول جدید اتخاذ می کرد، اعتماد می کرد و نیازی به اعتبار سنجی و تایید ندید. در نتیجه همه چیز شروع به پیشرفت کرد و فقط با بهبود روند تصمیم گیری، کارایی را افزایش دادیم."