یک صفحه ایستا ایجاد شده و  در وب سایت فعلی قابل دسترسی است. بعداً می توانید آن را در وب سایت های مختلف از طریق  وب سایت> پیکربندی> صفحات کپی کنید. برای انجام این کار، قسمت وب سایت را خالی بگذارید، به شرطی که نیاز به کپی کردن آن در یک وب سایت دیگر داشته باشید، صفحه را کپی کرده و سایت جدید را تنظیم کنید.


با این حال، پس از ویرایش مجدد صفحه، کاربر نهایی می تواند مشاهده کند که این تغییر فقط روی وب سایت فعلی تأثیر می گذارد. اکنون یک صفحه جدید کپی شده و به وب سایت متصل شده است. صفحه اصلی هنوز به همه وب سایت ها مرتبط است.