شما می توانید از همه صفحات، صندوق پیام خود را مشاهده کنید. 


اگر یک پیام را به عنوان خوانده شده، علامت گذاری کنید، از صندوق پیامهای شما حذف می شود. اگر می خواهید آیتمی را برای رفرنس و یا عمل دیگری ذخیره کنید، آن را با علامت ستاره نشانه گذاری کنید تا به باکس پیامهای ستاره دار اضافه شود.