برنامه ریزی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

زمان‌بندی

سلام

من معنی دقیق زمان‌بندی را درک نکرده ام، این قابلیت چه کاربردی دارد؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

برای مشاهده پاسخ، به کتاب راهنمای ماژول برنامه ریزی در لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.tashilgostar.com/odoo-book-v14-planning#Schedule

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!