منابع انسانی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

چگونه می توانم تاییدهای مربوط به درخواست های مرخصی را پیکربندی کنم؟

سلام

چگونه می توانم تاییدهای مربوط به درخواست های مرخصی را پیکربندی کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

هنگام ایجاد نوع مرخصی از طریق ماژول مرخصی> پیکربندی> انواع مرخصی> کلیک بر روی دکمه "ایجاد"، می توانید نوع تایید را در فرم ایجاد مشخص نمایید. تایید می تواند بر اساس بدون تایید، بر اساس مسئول مرخصی ها، بر اساس مدیر کارمند، بر اساس مدیر کارمند و مسئول مرخصی ها انتخاب شود.تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما