منابع انسانی

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

چگونه می توانم قرارداد کارمندان را مشاهده کنم و یا یک قرارداد جدید ایجاد کنم؟

سلام

چگونه می توانم قرارداد کارمندان را مشاهده کنم و یا یک قرارداد جدید ایجاد کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ

پاسخ شما