مالی و حسابداری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

روش استهلاک چیست؟

روش استهلاک  چیست؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

در مدیریت دارایی سه روش استهلاک استفاده می شود:

  • خط مستقیم: ارزش کل دوره را استهلاک می کند (به عبارتی ارزش ناخالص / تعداد استهلاک ها محاسبه می شود).

  • کاهشی: استهلاک حاصل مقدار کل و ضریب کاهشی. برای هر سال مقدار محصول کاهش می یابد (بر اساس مقدار باقی مانده * ضریب کاهشی محاسبه می شود).

  • کاهش شتاب دار: این ترکیبی از موارد فوق خواهد بود. ابتدا روش کاهشی را دنبال می کند و هنگامی که به مقدار خط مستقیم رسید، خط مستقیم را پس از آن استهلاک می کند (مانند کاهش است اما با حداقل مقدار استهلاک که با مقدار خط مستقیم برابر است).

 

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!