ارسال تیکت

درباره تیم ما
ممکن است در مورد موضوعات مالی و یا عملکرد منابع انسانی، سوال یا شکایتی داشته باشید یا اینکه نیاز به راهنمایی برای تمدید دامنه، میزبانی وب و پشتیبانی داشته باشید، چنین موضوعاتی را در این بخش ثبت کنید تا به دست همکاران مرتبط برسد.