برای راه اندازی قابلیت بررسی های کیفی، کاربر باید عملیات های مختلف ماژول کیفیت اودوو ای آر پی ( Odoo ERP ) را کاملاً درک کند. عملیات اساسی که در ماژول کیفیت انجام می شود، تنظیم پایانه های کنترل، بررسی های کیفی و هشدارهای کیفی است.

عملیات در ماژول کیفیت

پایانه های کنترل کیفیت

پایانه های کنترل کیفی در خط تولید اودوو تنظیم می شوند. پایانه های کنترل کیفیت را می توان برای خرید، تحویل و خدمات ارائه شده نیز تعیین کرد. کاربر می تواند یک عنوان، محصول، نوع کنترل و تیم کیفی را در فرم ایجاد انتخاب کند.بررسی کیفیت

بررسی های کیفی توسط کاربر انجام می شود تا کیفیت نهایی یا کیفیت فرآیند متناوب محصول پس از اتمام یا به پایان رسیدن بخشی از آن مشخص شود. بررسی کیفی را می توان از سری ساخت های نهایی انجام داد و برداشت را می توان از پایانه های کنترل تعیین شده انجام داد. تیم کیفی محصول و سری ساخت / شماره سریال نیز توسط کاربر اختصاص داده می شود.دقت داشته باشید

برای مشاهده دکمه های "هشدار کیفی و بررسی کیفی"  در سفارشات تولید، رسیدها، انتقال ها، سفارشات تحویل و ..هنگام ایجاد پایانه های کنترل، هشدارهای کیفی و بررسی های کیفی برای محصولات در ماژول کیفیت   در خط تولید، نوع عملیات را باید  San Francisco: تولید،  در رسید های انبار، نوع عملیات را  San Francisco: رسیدها،  در سفارشات تحویل ، نوع عملیات را  San Francisco: سفارشات تحویل و  در خط پایانه فروش، نوع عملیات را  San Francisco: سفارشات پایانه فروش  انتخاب نمایید.

 

هشدارهای کیفی

هشدارهای کیفی را می توان برای تولید یا تحویل یا حتی خدمات تنظیم کرد. این هشدارها به کاربر یا یک کارمند تعیین شده یادآوری می کند که کیفیت محصول مشخص شده را در مکان مشخص شده خط تولید یا فروش یا خرید بررسی کند. کاربر می تواند محصول و سری ساخت بررسی کیفیت را انتخاب کند. یک تیم کیفی می تواند همراه با علت دلیل اصلی برای بررسی اختصاص یابد. اولویت برای برررسی نیز می تواند تعیین شود که نشان دهنده اورژانسی بودن مشکل برای بررسی است.