مدیریت تعداد زیادی پروژه به طور هم زمان آسان نیست و تطبیق گفتار شما را با تک تک افراد، غیرممکن می کند. با این حال، گاهی اوقات به شناسایی ویژگی های مختلف شخصیتی کمک می کند.


"اکنون این کار را انجام دهید"  کاملاً به این نکته اشاره می کند.

نماینده مشتری زمان کافی در روند یادگیری صرف نمی کند و ممکن است برای استفاده صحیح کاربران نهایی از اودوو خیلی سریع پیش برود. فعالیت های شما بر این اساس است:

  • اطمینان حاصل کنید که نماینده مشتری اودوو را به درستی می شناسد (بررسی سه گانه).

  • اطمینان حاصل کنید که نماینده مشتری به اندازه کافی با پروژه ارتباط برقرار می کند (بررسی کنید که آنها برای سخنرانی که قرار است برای کاربران نهایی ارائه دهند، زمان دارند)

  • اطمینان حاصل کنید که افراد سرسخت و مقاوم درگیر پروژه می شوند (مشارکت بیشتر در انتخاب کاربران کلیدی).

  • در آموزش کاربران نهایی مشارکت کنید (پشت سر هم آموزش دهید).

"درست  انجام دهید" قوانین را تا حداقل جزئیات در نظر می گیرد.

نماینده مشتری ممکن است در برابر هرگونه تغییر، مقاومت کند "چون ما همیشه این گونه کار کردیم" و مشروعیت شما را در پیشنهاد دادن روش جدید زیر سوال می برد. پس فعالیت های شما باید این گونه باشد:

  • پیش نیازهای مشتری را به طرز ماهرانه ای به چالش بکشید (بیشتر بر ارزش افزوده تمرکز کنید تا استاندارد بودن).

  • برای تقویت مشروعیت پیشنهادات خود، سریعتر کارشناسان برنامه را درگیر کنید.

"این کار را  به صورت هماهنگ انجام دهید" نمای خوبی از کسب و کارخود دارد و انتظار می رود که  همین کار را در پروژه خود انجام دهد. نماینده مشتری می تواند کنترل کاملی بر همه شرایط داشته باشد. فعالیت های شما در این موقعیت اینگونه باید باشد:

  • اطمینان حاصل کنید که کاربران اصلی از طریق لینک www.tashilgostar.com در دوره ها شرکت می کنند.

  • اطمینان حاصل کنید که آنها آگاهی زیادی در اودوو دارند. (در صورت نیاز آموزش اضافی لازم است).

"این کار را با هم انجام دهیم"  بسیار انعطاف پذیر و راه حل محور است. نماینده مشتری در هر دقیقه 1000 ایده خواهد داشت و اغلب نظرش را تغییر می دهد. عملکرد های شما بر این اساس خواهد بود: 

  • قوانین را کاملاً شفاف و روشن کنید: نماینده مشتری نیازهای کسب و کار را بیان می کند (چه چیز و چرا) و شما در مورد چگونگی استفاده آن ها از اودوو تصمیم گیری می کنید (چگونه).