انسانها در برابر تغییرات بسیار مقاوم هستند. هیچ تغییر کوچکی وجود ندارد و جزئیات آن نیز کم اهمیت نیستند. از جدیدترین کارمند گرفته تا بنیانگذار، تغییر یک قدم بزرگ است.

پیاده سازی یک نرم افزار جدید مدیریتی، نه تنها جایگزین ابزاری است که بیشتر کارمندان از آن استفاده می کنند، بلکه ایجاد تمایل در کاربران نهایی به منظور دستیابی به چشم انداز شرکت را نیاز دارد که قطعاً یک اقدام بزرگی است.


برای انجام این کار، رهبر پروژه این منابع را دارد:

  • خود  محصول: به محض اطمینان کاربران از ویژگی ها و مزایا، استقبال عمومی افزایش می یابد. کاربران قانع نشده را در مورد ویژگی های اصلی که از آن بهره مند خواهند شد، آموزش دهید.

  • پشتیبانی نماینده مشتری و کاربران کلیدی: نقش آنها در شرکت و مثبت نگری شان در مورد پروژه، مدیریت تغییر را تسهیل خواهد کرد.

  • حامیان  مالی پروژه (به عنوان مثال: مدیر عامل) از پروژه پشتیبانی می کنند.

عموماً، موفق ترین پروژه ها از استقبال گسترده کاربران نهایی بهره مند می شوند و این امر آموزش را برای کارکنان از طریق اودوو آسان تر می کند.