مراحل استقرار پروژه و مدت زمان نسبی آن ها عبارتند از: