یک ماه پس از توسعه اولیه، رهبر پروژه لیستی از توسعه های باقیمانده را که در مرحله 1 راه اندازی نشده بود را ارائه می کند (یعنی توسعه های برنامه ریزی شده برای مرحله بعدی: توسعه هایی که می توانید کسب و کار را بدون آن انجام دهید، اما ایده آل نیست). 

با دریافت بازخورد کاربران، اولویت بندی توسعه اختصاصی معمولاً تغییر خواهد کرد (به طور کلی، متوجه می شویم که 50٪ توسعه لازم نبوده و بی جهت توسعه جدید درخواست شده است).