پرداخت های انجام شده در عملیات پایانه فروش در حال انجام تعریف شده است. لیست پرداخت ها را می توانید از مسیر ماژول پایانه فروش> سفارش ها> پرداخت ها، مشاهده کنید.

در توضیحات پرداخت، تاریخ و مدت زمان پرداخت، روش پرداخت، سفارش و مبلغ شرح داده شده است.