نحوه ایجاد وظایف از قسمت سفارشات فروش

در این قسمت خواهیم دید که ماژول های مدیریت پروژه و فروش چگونه با یکدیگر تلفیق می شوند و دقیقاً خواهیم دید که چگونه می توان از سفارشات فروش، وظایف را ایجاد کرد.

در مدیریت پروژه، وظیفه، آن فعالیتی است که در طول مدت زمانی مشخص بایستی انجام شود. برای یک شرکت فروش خدمات، وظیفه همان خدمتی را که به مشتری فروخته شده و آماده تحویل است را نشان می دهد. به همین دلیل است که می گوییم ایجاد وظیفه از سفارشات فروش برای تسهیل روند بین دپارتمان های فروش و خدمات مؤثر است.

به طور مثال، ممکن است شما بسته ای حمایتی با هزینه 250000 تومان برای مدت 50 ساعت فروخته باشید. این قیمت در ابتدا تثبیت و شارژ می شود. با این حال می خواهید حمایتی که از مشتری خود می کنید را دنبال کنید. در قسمت سفارش فروش، خدمات وظیفه ای را ایجاد خواهد کرد که مشاور می تواند در آن برگه ساعات کارکرد خود را ثبت کند و در صورت نیاز با توجه به زمان اضافی سپری شده برای پروژه، برای مشتری دوباره فاکتور صادر کند.


ایجاد و تنظیم یک محصول

باید از قسمت فرم محصول، خدمات را پیکربندی کنید تا بتوانید هر زمان که آن محصول به فروش رفت، برای آن وظیفه ایجاد کنید. از ماژول فروش منوی فروش » محصولات را انتخاب کرده و محصولی جدید با تنظیمات زیر ایجاد کنید:

  • نام: پشتیبانی فنی

  • نوع محصول: خدمات

  • واحد اندازه گیری: ساعت (به قسمت پیکربندی  تنظیمات رفته و در زیر واحدهای اندازه گیری دکمه رادیویی برخی از محصولات را می توان با واحدهای اندازگیری مختلف فروخت/خرید (پیشرفته) را تیک بزنید. 

  • سیاست صدور فاکتور: می توانید سیاست صدور فاکتور خود را بر مبنای برگه ساعات کارکرد درمورد وظیفه تنظیم کنید.

  • رهگیری خدمات: وظیفه و ساعات پیگیری را ایجاد کنید، از آنجا که محصول شما، خدمتی با قابلیت صدور فاکتور بر اساس ساعت است، می توانید واحد اندازه گیری محصول خود را نیز روی ساعت تنظیم کنید.

نکته: وظیفه خود را به یکی از پروژه های موجود لینک دهید و یا در صورتی که محصول، مخصوص یک پروژه است، وظیفه ای جدید ایجاد کنید. در غیر اینصورت، آن را خالی بگذارید تا اودوو بر اساس هر یک از سفارشات فروش، پروژه ای را ایجاد کند.


ایجاد سفارش فروش

پس از تنظیم محصول، می توانید برای محصول مرتبط، پیش فاکتور و یا سفارش فروش ایجاد کنید. پس از اینکه پیش فاکتور تأیید و به سفارش فروش تبدیل شد، وظیفه ایجاد می شود.

دستیابی به وظیفه ای که از سفارش فروش ایجاد شده است

در ماژول پروژه، وظیفه شما بدین صورت ظاهر خواهد شد:

  • یا در پروژه ای مرتبط، در صورتی که در فرم محصول یکی را انتخاب کرده باشید

  • یا در پروژه ای جدید با نامی که با سفارش فروش مرتبط است (می توانید به سادگی با کلیک روی بیشتر » تنظیمات نام پروژه را عوض کنید.)

اکنون می توانید در خود وظیفه، برگه ساعات کارکرد را ثبت و برای مشتریان خود بر اساس سیاست صدور فاکتور خود، فاکتور صادر کنید.

نکته: در اودوو، سند مرکزی، سفارش فروش است که این یعنی سند منبع وظیفه، به سفارش فروش مرتبط است.


برای مطالعه: