مدیر سیستم باید به طور مداوم بر عملکرد تیم نظارت داشته باشد تا بتواند تصمیمات درست و مناسبی را در جهت بهبود کسب و کار خود اتخاذ کند.

بخش "گزارش" در ماژول فروش، نمایانگر ابزاری بسیار مهم است که در گرفتن بینش کامل از فروش شرکت کمک می کند.

برای مشاهده گزارش ها، به ماژول فروش> گزارش> فروش بروید، در اینجا نمودار خطی، میله ای، دایره ای قابل مشاهده است: