برای مشاهده گزارش های عملیات مختلف انبار، به ماژول انبار> گزارش بروید:


تحلیل انبار

نمودار خطی انتقال موجودی


گزارش موجودی

ماژول انبار> گزارش> گزارش موجودی


موجودی پیش بینی شده

ماژول انبار> گزارش> موجودی پیش بینی شده


قیمت گذاری موجودی

ماژول انبار> گزارش> قیمت گذاری موجودی


انتقال   موجودی

ماژول انبار> گزارش> انتقال موجودی


انتقال   محصولات

ماژول انبار> گزارش> انتقال محصولات