پیکربندی مالیات حقوق

برای محاسبه مالیات حقوق نیاز هست که جدول مالیات حقوق تهیه شود. در ابتدای هر سال طی بخشنامه ای میزان معافیت مالیاتی و ضرایب مالیاتی نسبت به درآمد به مودیان و بنگاه ها اعلام می شود که در سازمان یار به شکل زیر وارد می شود. این جدول از مسیر حقوق و دستمزد > پیکر بندی > جدول معافیت مالیاتی حقوق قابل دسترسی است.


در سطح اول حداقل حقوق مشمول حتما باید 1 باشد و در سطح آخر حداکثر حقوق مشمول باید صفر باشد.

مشخص کردن آیتم های مشمول مالیات

در قدم بعدی باید آیتم های مشمول مالیات مشخص شود. از مسیر حقوق و دستمزد > پیکربندی اگر گزینه  ساختار ها را انتخاب نمایید، وارد فرم زیر می شوید:


با کلیک بر روی هر ساختار، مانند تصویر زیر وارد فرم تنظیمات آن خواهید شد:


همچنین با کلیک بر روی هر سطر،  مانند تصویر زیر، به فرم مربوط به آن آیتم هدایت خواهید شد:


در این فرم با استفاده از گزینه مشمول مالیات می توان مالیات پذیر بودن این آیتم را تغییر داد و در نهایت باید یک آیتم مالیات مانند تصویر زیر را ایجاد نمود: