Document topics

زمان و مواد عموماً در پروژه هایی به کار می روند که در آن تخمین بزرگی پروژه امکان پذیر نیست و یا زمانی که احساس شود الزامات پروژه در شرف تغییر است. این عمل نقطه مقابل قرارداد ثابت قیمت است که در آن مالک توافق می کند که مبلغ پرداختی را در ازای انجام مفاد قرارداد بدون توجه به اینکه پیمانکاران چقدر برای کارمندان، پیمانکاران فرعی و تهیه کنندگان می پردازند به پیمانکار پرداخت کند. برای این سند مثالی در مورد یک مشاور بیان می کنیم، و شما باید برای زمان، هزینه های مختلف (حمل و نقل، اقامت، و...) و خرید ایشان فاکتور صادر کنید.

پیکربندی

برای رهگیری روند پروژه، حتما باید برای ادامه فعالیت ماژول پروژه را نصب کنید. در پروژه از برگه ساعات کارکرد استفاده خواهید کرد که برای انجام این کار باید به ماژول پروژه> پیکربندی> تنظیمات> تب مدیریت زمان بروید و ویژگی برگه ساعات کارکرد را فعال نمایید. 


صدور فاکتور برای زمان صرف شده

در صفحه محصول خدماتی (در تب اطلاعات عمومی  نوع محصول را باید  خدماتی انتخاب نمایید). می توانید در تب فروش> قسمت سیاست صدور فاکتور ، دو گزینه برگه ساعات کارکرد در مورد وظایف و  یک وظیفه در پروژه سفارش فروش ایجاد کنید را انتخاب نمایید.
همچنین می توانید وظیفه ی جدید را به پروژه موجود اضافه نمایید. پس از تأیید سفارش فروش، دو دکمه "وظیفه" و "بازنگری پروژه" قابل مشاهده خواهد بود:


 

با کلیک روی دکمه وظیفه مستقیماً وارد این قسمت خواهید شد. همچنین می توانید در ماژول پروژه نیز به آن دسترسی پیدا کنید.در تب برگه ساعات کارکرد می توانید شخصی را که در حال کار بر روی پروژه است مشخص نمایید. هم شما و هم ایشان می توانید مدت زمان کار بر روی پروژه تا زمان حال را در سطرهای برگه ساعات کارکرد اضافه نمایید.سپس از قسمت سفارش فروش، می توانید برای آن مدت زمان صرف شده فاکتور صادر کنید.