کاربران داخلی نرم افزار

کاربران داخلی نرم افزار


  • نوع میزبانی

این ترکیب وجود ندارد.
کاربر داخلی

کاربر داخلی کسی است که دسترسی بیشتری نسبت به اربران پورتال دارد و عموماً برای شرکت شما کار می کند.

کاربر پورتال

کاربر پورتال کاربری است که به پورتال های خاص عملکرد در پلتفرم اودوو دسترسی دارد. این نوع کاربر فقط مستندات خاص خود را دارد. کاربر پورتال در اودو نشان می دهد که به مشتری یا تامین کننده اجازه دسترسی به سیستم را می دهید. شما می توانید به کمک ماژول مخاطبان، یک کاربر پورتال ایجاد کنید.

کاربر عمومی

این نوعی از کاربران است که در آن کاربر می تواند از آدرس ها برای دسترسی به وب سایت شما استفاده کند. علاوه بر این، حقوق دسترسی محدود به کاربران عمومی است.

کاربر به عنوان کارمند یا تأمین کننده ای تعریف می شود که در حالت ایجاد / ویرایش به اودوو دسترسی داشته باشد. کاربران خارجی (مانند مشتریان یا تأمین کنندگان که کاربران پورتال هستند) به عنوان کاربر محسوب نمی شوند. مثلا:

 کارمندی که هزینه ها یا برگه ساعات کارکرد را گزارش می کند، به عنوان کاربر حساب می شود.

 یک حسابدار شخص ثالث که از اودوو برای کار بر روی شماره های شما استفاده می کند، به عنوان یک کاربر حساب می شود.

 مشتریان و تأمین کنندگانی که به صورتحساب های خود به صورت آنلاین دسترسی دارند، کاربر محسوب نمی شوند.

 بازدیدکنندگان وب سایت اودوو به عنوان کاربر محسوب نمی شوند.

این یک پیش نمایش از محصولات اخیرا مشاهده شده توسط کاربر می باشد.
هنگامی که کاربر حداقل یک محصول را دیده باشد، این قسمت قابل مشاهده خواهد بود.

محصولات و خدمات اخیراً مشاهده شده