نرم افزار کنترل کیفیت

Quality

نرم افزار کنترل کیفیت

کیفیت را تحت کنترل داشته باشید.

این ترکیب وجود ندارد.
ماژول کنترل کیفیت

مدیریت کیفیت برای تولیدکنندگانی که کیفیت را فاکتور مهم موفقیت پایدار می دانند

سازمان یار• متن و تصویر
سازمان یار• متن و تصویر

نکات کنترل کیفی

همراه شما در مسیر برنامه ریزی پیشرفته کیفیت محصول (APQP) 

برنامه های کنترل کیفی را برای ارزیابی کیفی در عملیات انبار (بازرسی هنگام دریافت و بازرسی نهایی هنگام خروج از انبار) و یا عملیات تولید (بازرسی در جریان اجرای فرایندهای تولید) تعریف کنید. 


بازرسی ها را در جریان اجرای هر یک از فرایندها، در مرحله نهایی خروج از انبار و یا دریافت بر اساس طرح از قبل برنامه ریزی شده کنترل کیفیت، انجام دهید. طرح های کنترل کیفی را برای اجرای بازرسی ها در جریان فرایند، مرحله نهایی خروج از انبار و یا دریافت محصول تعریف کنید.


ثبت فرایند تایید بخش تولید (PPAP) را مدیریت و رهگیری کنید. کنترل فرایند آماری (SPC) خود را تنظیم نمایید. اسناد تحلیل حالات بالقوه در خرابی فرایند (PFMEA) را به مسیرها ضمیمه کنید.

مدیریت هشدارهای کیفی با رابط کاربری عالی

شما از سازمان دهی هشدارهای کیفی در رابط کانبان سازمان یار، لذت خواهید برد. برای گزارش پیشرفت و استفاده از شاخص های بصری، هشدارها را درگ و دراپ کنید. 

برای دسته بندی هشدارهای کیفی و ایجاد قوانین برای اتوماتیک کردن هشدارها و یا عملیات، از برچسب ها استفاده کنید. هشدارهای کیفی را بر اساس مخاطب (طراحی، تامین کننده، فرایند)، درخواست کننده (مشتری، خط اصلی، خط فرعی) و غیره دسته بندی کنید. 

یکپارچگی کامل با عملیات تولید و انبار

 

برای انجام بررسی های پیشرفته، محصولات را به مناطق اختصاصی کیفیت ارسال کنید

 

کارکنان می توانند هشدارهای کیفی را از پنل کنترل مرکز کار و یا عملیات موجودی، فعال کنند.

 

ارزیابی کیفی و هشدارها با عملیات تولید و انبار کاملاً یکپارچه شده است.

تعمیر و نگهداری موثر برای بهبود کیفیت

دپارتمان ساخت و تولید می تواند هشدارهای کیفی را مستقیماً از پنل مرکزی کار فعال کند. زمانی که شما درخواست ها را به روز می کنید، افراد مناسب، اطلاعات را آنی به دست می آورند. 

ارتباطات بهتر، معطل ماندن ساخت و تولید را کاهش داده و اثربخشی گروه را افزایش می دهد. 

یکپارچگی کامل با دیگر نرم افزارهای سازمان یار

تولید (MRP)

برنامه ریزی تولید و راه حل پنل مرکزی کار و اجرا

اطلاعات بیشتر

خرید

برای حفظ میزان موجودی در سطح مناسب، خرید را به صورت خودکار انجام دهید.

اطلاعات بیشتر

نگهداری

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه را برنامه ریزی کرده و برای حل مشکلات سریعاً اقدام کنید.

اطلاعات بیشتر

مدیریت چرخه عمر محصول (PLM)

تغییرات مهندسی و نسخه ها را به راحتی مدیریت کنید.

اطلاعات بیشتر

محصولات و خدمات اخیراً مشاهده شده

ویژگی های کلیدی محصول

کیفیت

کنترل امتیازها

به طور خودکار با انجام کنترل های کیفی به دپارتمان های تولید کمک کنید.

 

بررسی کیفی

کنترل فرآیند آماری خود را به راحتی با کنترل های کیفی انجام دهید.

هشدارهای کیفی

با استفاده از هشدارهای کیفی نمای کانبان، ساختار کار خود را تنظیم کنید.

نگهداری

نگهداری پیشگیرانه

اجرای خودکار درخواست های تعمیر و نگهداری وابسته به KPI (شاخص کلیدی عملکرد).


نگهداری اصلاحی

تعمیر و نگهداری اصلاحی را  مستقیما از پنل مرکز کنترل انجام دهید.

تقویم

عملیات های نگهداری را با یک تقویم زمانبندی کنید.


آمار

محاسبه همه آمار های نگهداری MTBF (میانگین زمان بین خرابی ها).

پنل کنترل مرکز کار

ایجاد صفحات کاری

برای سازماندهی کارآمد کارها، صفحاتی را در هر مرکز کاری تنظیم کنید.


هشدارها

از قابلیت هشدارها برای نشان دادن تغییرات یا کنترل کیفی اپراتورها استفاده کنید.


مراحل سفارش کار

چند مرحله را در یک سفارش کاری تعریف کنید و آنها را به صفحات کاربرگ مرتبط کنید: اسکن یک محصول، گرفتن عکس، کنترل کیفی و غیره.

عملیات متفرقه

اسقاط محصولات، ایجاد هشدارهای کیفی و انجام کنترل های کیفی را مستقیماً از مرکز کار انجام دهید.


تولید رکورد

محصولات را ثبت کرده و محصولات، سری ساخت یا شماره سریال آنها را اسکن کنید.


 کار برگ ها

با دستورالعمل های اجرای برنامه، کار برگ ها را مستقیماً در مرکز کار نمایش دهید.

گزارش ها

قابلیت رهگیری

گزارش رهگیری کامل در مورد اجزای استفاده شده در طی فرایند تولید را دریافت کنید.


تحلیل هزینه

هزینه هر سفارش تولید را براساس هزینه اجزا و هزینه عملیات (نیروی کار یا مواد) پیگیری کنید.

اثربخشی تجهیزات کلی

بارگذاری های مراکز کار و کاهش بهره وری را تجزیه و تحلیل کنید و پیگیری تأثیر کلی تجهیزات را ردیابی نمایید (OEE).