این یک روش معمول در کسب و کارها برای تولید برخی محصولات نهایی از طریق پیمانکاران فرعی است. در اودوو، ویژگی قرارداد فرعی را می توانید از طریق رفتن به تنظیمات تولید فعال کنید:


پیکربندی

به  ماژول تولید> پیکربندی> تنظیمات> عملیات ها  بروید و گزینه  "قرارداد فرعی"  را فعال نمایید، سپس برای اعمال تغییرات روی گزینه  "ذخیره"  کلیک کنید.


سپس یک لیست مواد ایجاد کنید، برای انجام این عملیات به ماژول تولید> داده های اصلی> لیست مواد بروید و بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید:

اجزایی که توسط پیمانکاران فرعی استفاده خواهد شد، لیست کنید. نوع BOM (لیست مواد) را بر اساس قرارداد فرعی تعیین کنید.

با کلیک بر روی نوع BOM بر اساس قرارداد فرعی، یک فیلد جدید در پایین ظاهر خواهد شد، در اینجا می توانید پیمانکاران فرعی را تعریف کنید:

اگر قسمت پیمانکار فرعی خالی بماند، هر پیمانکار فرعی می تواند به لیست مواد دسترسی داشته باشد. با این حال، اگر نام پیمانکارهای مورد نظر را تنظیم کنید، تنها آنان به لیست مواد دسترسی خواهند داشت.


دریافت/ خرید محصول قرارداد فرعی

در اودوو، طرف همکاران می توانند محصول قرارداد فرعی را از پیمانکار فرعی شما خریداری کنند و یا محصول قرارداد فرعی را مستقیماً دریافت کنند.


خرید محصول قرارداد فرعی از پیمانکاران فرعی

برای این کار به برنامه های اودوو> ماژول خرید> سفارش ها> سفارش های خرید بروید و  با کلیک بر روی دکمه "ایجاد" یک سفارش خرید جدید ایجاد کنید.


فروشنده باید پیمانکار فرعی باشد و قیمت واحد باید هزینه ای باشد که شما برای محصول قرارداد فرعی، به پیمانکار فرعی می پردازید.

با تأیید سفارش خرید، رسید به طور خودکار ایجاد می شود.

با دریافت محصول، رسید را تأیید کنید.

ایجاد انتقال موجودی:

  • برای اجزا

قرارداد فرعی> تولید

  • برای محصول قرارداد فرعی

تولید> قرارداد فرعی

قرارداد فرعی> موجودی

موقعیت قرارداد فرعی، مکانی در انبار پیمانکار فرعی است که محصولات در آن ذخیره می شود.

برای دریافت محصول قرارداد فرعی، رسید را به صورت دستی با یک طرف همکار از نوع تعریف شده پیمانکار فرعی، ایجاد کنید.


تامین مجدد پیمانکاران فرعی با اجزا

در اودوو، سه روش برای مدیریت تأمین مجدد پیمانکار فرعی شما وجود دارد:

دستی: در جایی که شما یک سفارش تحویل ایجاد می کنید، پیمانکار فرعی را به عنوان طرف همکار تعریف می کنید و اجزایی را برای تحویل تعریف می کنید.

ماژول انبار> سفارشات تحویل  

 یک سفارش تحویل ایجاد می کنید و مکان مبدا را مکان قرارداد فرعی انتخاب می کنیم:

 

قوانین سفارش مجدد: تضمین می کند که پیمانکاران فرعی با اجزای کافی تامین شده هستند. هنگامی که قانون سفارش مجدد راه اندازی می شود، یک سفارش تحویل به طور خودکار برای محصول ایجاد می شود.

سفارش: هر بار که محصول قرارداد فرعی سفارش می دهید، اجزا را به پیمانکاران فرعی خود تحویل دهید. برای شروع این عملیات، در تب انبار محصول، فیلد مسیر را گزینه "تامین مجدد پیمانکار فرعی بر اساس سفارش" ( Resupply Subcontractor on Order) روی اجزای مورد نظر انتخاب کنید.