اگر می خواهید موارد سفارشی را در وب سایت خود منتشر کنید، نکات زیر را در مورد کار با چندین وب سایت دنبال کنید: 

  • نقشه سایت: فراموش نکنید که نام دامنه را تنها برای سوابق در دسترس در نقشه سایت هر وب سایت منتشر کنید.

  • دسترسی: باید can_access_from_current_website را در کنترل گر بخوانید تا مطمئن شوید که بازدیدکننده می تواند در وب سایت فعلی، سوابق را مشاهده کند. 

  • جستجو : زمانی که لیستی از ثبت شده ها نشان داده می شود، ‏حتماً نام دامنه را تنها برای سوابق در دسترس در نقشه سایت هر وب سایت نشان دهید.