محدودیت زمانی نظرسنجی

در نظرسنجی هایی که بر اساس محدودیت زمانی ایجاد شده اند، پاسخ دهندگان باید نظرسنجی را در مدت زمان مشخص شده، تکمیل کنند. از این ویژگی سوالات تصادفی ماژول نظرسنجی اودوو ، برای اطمینان از اینکه همه پاسخ دهندگان برای یافتن پاسخ ها زمان یکسانی دارند، و یا برای کاهش نگاه به منابع خارجی، استفاده می شود.


از طریق ماژول نظرسنجی ها> ایجاد> تب تنظیمات، می توانید محدودیت زمانی نظرسنجی هارا فعال کرده و محدوده زمانی که برای این نظرسنجی در نظر گرفته اید، اضافه نمایید.


یک تایمر در صفحات نظرسنجی نشان داده می شود تا کاربر بتواند زمان باقی مانده مشاهده کند.   نظرسنجی هایی که در بازه زمانی تعیین شده ارسال نشده باشند، پاسخ آنها ذخیره نمی شود.

انتخاب

هنگامی که شما نظرسنجی را بر اساس "تصادفی در هر بخش" انتخاب نمایید، اجازه می دهید هر بار که شخصی پرسشنامه را باز می کند، سوالات به ترتیب تصادفی مرتب شوند. استفاده از این ویژگی باعث جلوگیری از نگاه کردن پاسخ دهندگان با پاسخ های دیگران می شود. برای اجرای این امر،  در تب تنظیمات، گزینه "تصادفی در هر بخش" را فعال کنید:


اکنون، در تب سوالات یک تب با نام "تعداد سوالات تصادفی" در جدول ظاهر خواهد شد، در انجا می توانید  تعیین کنید که چه تعداد از سوالات آن بخش باید در هنگام تغییر دادن مورد توجه قرار گیرند.


بیشتر بدانید: