بررسی نسبت برد/ باخت 

برای اینکه ببینید عملکرد شما در برابر فرصت‌هایتان به چه میزان رضایت‌بخش بوده، نگاهی به نسبت برد/ باخت بیندازید.

برای دسترسی به این گزارش، به نمای فرصت‌ها در سربرگ گزارش بروید.

از آنجا می‌توانید فرصت‌هایی که می‌خواهید ببینید، فرصت‌های خودتان، فرصت‌های کانال فروش‌تان،‌ فرصت‌های کل شرکت و بقیه موارد را فیلتر کنید. سپس می‌توانید با کلیک روی فیلتر، فرصت‌های برده و باخته را بررسی کنید.


همچنین می توانید معیار را براساس نیاز خود تغییر دهید:علاوه بر این، امکان تغییر به نمای نمودار دایره‌ای، میله ای و خطی برای شما وجود دارد.