نسبت برده / باخته خود را بررسی کنید

برای دیدن اینکه چگونه با مسیر فروش خود، کار می کنید، نگاهی به ضریب برده / باخته بکنید. برای دسترسی به این گزارش، به برگه پتانسیل خود در زیر برگه گزارش بروید. از آنجا می توانید فیلتر کنید که کدام فرصت ها را می خواهید ببینید، فرصت های خودتان، یک نفر دیگر از کانال فروش خودتان، کل شرکت و غیره، شما می توانید فیلتر کنید و پیروزی یا شکست خود را بررسی کنید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ

شما همچنین می توانید مقادیر را به کل عملکرد تغییر دهید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ

شما همچنین قادر به تغییر در یک نمودار نیز می باشید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ