نسبت و ضریب برد و باخت خود را بررسی کنید

برای دیدن اینکه چگونه با مسیر فروش خود، کار می کنید، نگاهی به ضریب برده / باخته بکنید. برای دسترسی به این گزارش، به برگه پتانسیل خود در زیر برگه گزارش بروید. از آنجا می توانید فیلتر کنید که کدام فرصت ها را می خواهید ببینید، فرصت های خودتان، یک نفر دیگر از کانال فروش خودتان، کل شرکت و غیره، شما می توانید فیلتر کنید و پیروزی یا شکست خود را بررسی کنید.

بررسی نسبت برد و باخت در CRM

شما همچنین می توانید مقادیر را به کل عملکرد تغییر دهید.

بررسی نسبت برد و باخت در CRM

شما همچنین قادر به تغییر در یک نمودار نیز می باشید.

بررسی نسبت برد و باخت در CRM