منابع انسانی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

چگونه می توانم قرارداد کارمندان را مشاهده کنم و یا یک قرارداد جدید ایجاد کنم؟

سلام

چگونه می توانم قرارداد کارمندان را مشاهده کنم و یا یک قرارداد جدید ایجاد کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ

پاسخ شما