مالی و حسابداری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

خروجی سند حسابداری

با سلام
در ماژول حسابداری بعد از ثبت سند دستی 

در بخش چاپ ( فاکتور - فاکتور پرداخت نشده - کپی‌های صورتحساب چندگانهMultiple Invoice Copies)
گزینه ها فاکتور که چون سند دستی هست امکان پرینت وجود ندارد.

گزینه کپی صورتحساب هم خروجی که میدهد فقط صفر است ( جمع کل مبلغ دارد)

این مورد گاهی اوقات در بخش تراز آزمایشی اتفاق میفتد یعنی مبالغ بدهکار بستانکار صفر هستن ولی جمع کل مبلغ صحیح است 

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!