پایانه فروش

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

محدود کردن دسته بندی ها در پایانه فروش

چگونه می توانم دسته بندی محصولات را در پایانه فروش محدود کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

ابتدا ویژگی "محدود کردن دسته بندی محصولات" را از طریق ماژول پایانه فروش> پیکربندی> پایانه فروش> انتخاب پایانه فروش مورد نظر> بخش رابط پایانه فروش، فعال کرده و در فیلد مربوطه دسته بندی های مورد نظر را اضافه کنید تا فقط آن دسته بندی ها در این پایانه فروش قابل دسترس باشند:منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!