فراخوان مناقصه ها در سازمان یار

10 XP
مشاهدات
381 مجموع مشاهدات
14 تعداد مشاهدات اعضا
370 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
1. آیا هنگام استفاده از ویژگی فراخوان مناقصه می توان چندین درخواست پیش فاکتور انتخاب کرد؟
2. وضعیت سفارش های انتخاب نشده در یک فراخوان "انحصاری" چگونه خواهد بود؟
3. آیا این درست است که می گویند "سفارشات کلی" نام دیگر "فرخوان مناقصه" است؟
4. هنگامی که "فراخوان مناقصه" تایید می شود، وضعیت آن چه تغییری می کند؟