سفارشات کلی در سازمان یار

10 XP
مشاهدات
172 مجموع مشاهدات
4 تعداد مشاهدات اعضا
223 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
1. آیا سفارشات کلی و فراخوان مناقصه یکسان معانی و کاربرد یکسانی دارند؟