منابع انسانی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

چگونه می توانم به دپارتمان کارمندان دسترسی داشته باشم؟

چگونه می توانم به دپارتمان کارمندان دسترسی داشته باشم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

به ماژول کارمندان> دایرکتوری کارمندان بروید:


در جرئیات هر یک از کارمندان، دپارتمان مربوط به هر شخص تعریف شده است:


تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما