آغاز کار با سازمان یار

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

تفاوت فیلد شرایط پرداخت موجود در تب خرید و فروش فرم مخاطب

چه تفاوتی بین دو فیلد شرایط پرداخت موجود در تب خرید و فروش فرم مخاطبین وجود دارد؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

باسلام

فیلدهای شرایط پرداخت موجود در تب خرید و فروش، یکی در قسمت فروش و دیگری در قسمت خرید وجود دارد.

این زمانی اتفاق می افتد که شما مخاطب خود را به عنوان مشتری و یا فروشنده تنظیم کنید. شرایط پرداخت موجود در قسمت فروش، برای فاکتورهای مشتری که برای مخاطب خود صادر می کنید، استفاده خواهد شد، و شرایط پرداخت موجود در قسمت خرید، هنگامی که صورتحساب فروشنده را از طریق این مخاطب ثبت می کنید، به عنوان پیش فرض استفاده خواهد شد. معمولاً استفاده از شرایط پرداخت در بخش خرید کمتر است، زیرا بیشتر اوقات شما فقط باید زمان سررسید را هنگام کد گذاری صورت حساب فروشنده مشخص نمایید.

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما