محتوای دوره

نحوه ایجاد مخاطب در اودوو + زیرنویس

-کد گذاری مخاطبان
-ایمپورت اطلاعات مخاطبان
-اکسپورت از مخاطبان برای تبدیل به فایل اکسل یا CVS
-امکان ارتباط بین شخص و شرکت در لیست مخاطبان
مشاهدات
173 مجموع مشاهدات
1 Members Views
172 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما