تیم های فروش در سازمان یار (Odoo ERP)

10 XP
مشاهدات
310 مجموع مشاهدات
17 تعداد مشاهدات اعضا
319 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما