تیم های فروش در سازمان یار (Odoo ERP)

10 XP
مشاهدات
396 مجموع مشاهدات
18 تعداد مشاهدات اعضا
391 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
منابع خارجی