محتوای دوره

گونه های محصولات برگرفته از Odoo ERP

10 XP
مشاهدات
438 مجموع مشاهدات
6 تعداد مشاهدات اعضا
432 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
1. آیا آدرس های اینترنتی به طور خودکار در تجارت الکترونیکی تغییر می کند؟
2. برای اینکه مشتریان بتوانند محصولات را بر اساس مشخصه ها فیلتر کنند، فعالسازی کدام ویژگی نیاز است؟