راهنما

خوش آمدید!

این تالار گفتگو در خصوص محصولات و خدمات تسهیل گستر و نرم افزار سازمان یار ( قدرت گرفته از Odoo ERP ) ایجاد شده است.

سوال بپرسید و به بحث و گفتگو بپردازید، مطالب و ایده های خود را به اشتراک بگذارید، پروفایل حرفه ای خود را ایجاد کنید، به دغدغه های مطرح شده در کیفی ترین شکل ممکن پاسخ دهید و شبکه ارتباطی خود را گسترش دهید.

0

خطای نصب پایانه فروش پس از حذف آن

سلام و وقتتون بخیر

ما چند وقته ماژول پایانه فروش رو داریم و چند تا هم تراکنش زدیک که به وضعیت ارسال شده رسیدن.
اما چون بعضی قسمت‌هاشو اشتباه زده بودیم حذف نصب کردیم تا اطلاعات ریست بشن و دوباره نصب کنیم.
اما حالا وقتی نصب می‌کنیم ارور پایین رو میده:

Odoo Server Error

Traceback (most recent call last):

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/tools/convert.py", line 677, in _tag_root

f(rec)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/tools/convert.py", line 330, in _tag_function

_eval_xml(self, rec, env)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/tools/convert.py", line 201, in _eval_xml

return odoo.api.call_kw(model, method_name, args, kwargs)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/api.py", line 395, in call_kw

result = _call_kw_model(method, model, args, kwargs)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/api.py", line 368, in _call_kw_model

result = method(recs, *args, **kwargs)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/addons/point_of_sale/models/pos_config.py", line 662, in post_install_pos_localisation

pos_configs.setup_defaults(company)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/addons/point_of_sale/models/pos_config.py", line 672, in setup_defaults

self.generate_pos_journal(company)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/addons/point_of_sale/models/pos_config.py", line 704, in generate_pos_journal

pos_journal = self.env['account.journal'].create({

File "<decorator-gen-219>", line 2, in create

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/api.py", line 326, in _model_create_single

return create(self, arg)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/addons/account_check_printing/models/account_journal.py", line 75, in create

rec = super(AccountJournal, self).create(vals)

File "<decorator-gen-179>", line 2, in create

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/api.py", line 326, in _model_create_single

return create(self, arg)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/addons/account/models/account_journal.py", line 568, in create

journal = super(AccountJournal, self.with_context(mail_create_nolog=True)).create(vals)

File "<decorator-gen-141>", line 2, in create

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/api.py", line 347, in _model_create_multi

return create(self, [arg])

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/addons/mail/models/mail_thread.py", line 264, in create

threads = super(MailThread, self).create(vals_list)

File "<decorator-gen-64>", line 2, in create

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/api.py", line 348, in _model_create_multi

return create(self, arg)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/addons/base/models/ir_fields.py", line 534, in create

recs = super().create(vals_list)

File "<decorator-gen-13>", line 2, in create

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/api.py", line 348, in _model_create_multi

return create(self, arg)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/models.py", line 3876, in create

records = self._create(data_list)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/models.py", line 3982, in _create

cr.execute(query, params)

File "<decorator-gen-3>", line 2, in execute

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/sql_db.py", line 101, in check

return f(self, *args, **kwargs)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/sql_db.py", line 298, in execute

res = self._obj.execute(query, params)

psycopg2.errors.UniqueViolation: duplicate key value violates unique constraint "account_journal_code_company_uniq"

DETAIL: Key (code, name, company_id)=(POSS, Point of Sale, 1) already exists.


The above exception was the direct cause of the following exception:


Traceback (most recent call last):

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/addons/base/models/ir_http.py", line 237, in _dispatch

result = request.dispatch()

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/http.py", line 683, in dispatch

result = self._call_function(**self.params)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/http.py", line 359, in _call_function

return checked_call(self.db, *args, **kwargs)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/service/model.py", line 94, in wrapper

return f(dbname, *args, **kwargs)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/http.py", line 347, in checked_call

result = self.endpoint(*a, **kw)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/http.py", line 912, in __call__

return self.method(*args, **kw)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/http.py", line 531, in response_wrap

response = f(*args, **kw)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/addons/web/controllers/main.py", line 1398, in call_button

action = self._call_kw(model, method, args, kwargs)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/addons/web/controllers/main.py", line 1386, in _call_kw

return call_kw(request.env[model], method, args, kwargs)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/api.py", line 399, in call_kw

result = _call_kw_multi(method, model, args, kwargs)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/api.py", line 386, in _call_kw_multi

result = method(recs, *args, **kwargs)

File "<decorator-gen-71>", line 2, in button_immediate_install

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/addons/base/models/ir_module.py", line 74, in check_and_log

return method(self, *args, **kwargs)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/addons/base/models/ir_module.py", line 475, in button_immediate_install

return self._button_immediate_function(type(self).button_install)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/addons/base/models/ir_module.py", line 593, in _button_immediate_function

modules.registry.Registry.new(self._cr.dbname, update_module=True)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/modules/registry.py", line 89, in new

odoo.modules.load_modules(registry._db, force_demo, status, update_module)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/modules/loading.py", line 459, in load_modules

processed_modules += load_marked_modules(cr, graph,

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/modules/loading.py", line 347, in load_marked_modules

loaded, processed = load_module_graph(

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/modules/loading.py", line 222, in load_module_graph

load_data(cr, idref, mode, kind='data', package=package)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/modules/loading.py", line 69, in load_data

tools.convert_file(cr, package.name, filename, idref, mode, noupdate, kind)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/tools/convert.py", line 733, in convert_file

convert_xml_import(cr, module, fp, idref, mode, noupdate)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/tools/convert.py", line 799, in convert_xml_import

obj.parse(doc.getroot())

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/tools/convert.py", line 719, in parse

self._tag_root(de)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/tools/convert.py", line 677, in _tag_root

f(rec)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/tools/convert.py", line 681, in _tag_root

raise ParseError('while parsing %s:%s, near\n%s' % (

Exception


The above exception was the direct cause of the following exception:


Traceback (most recent call last):

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/http.py", line 639, in _handle_exception

return super(JsonRequest, self)._handle_exception(exception)

File "/opt/odoo/odoo14.0/odoo/http.py", line 315, in _handle_exception

raise exception.with_traceback(None) from new_cause

odoo.tools.convert.ParseError: while parsing /opt/odoo/odoo14.0/odoo/addons/point_of_sale/data/point_of_sale_data.xml:49, near

<function model="pos.config" name="post_install_pos_localisation"/>


تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ

پاسخ شما

 
  

ارتباط با ما +
چت آنلاین
تماس با ما
دفتر تبریز: 041-51288000
دفتر تهران: 021-91012569
درخواست مشاوره و یا دمو