انبار

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

هدایت مسیر ذخیره سازی محصول به برخی مکان ها در ماژول انبار

آیا می توانیم پس از ورود محصول به انبار، مسیر ذخیره سازی محصول را به برخی مکان ها هدایت کنیم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

بله، در ماژول انبار اودوو می توان قوانینی را برای یک محصول تنظیم کرد، در این صورت هنگامی که محصول به مکان مورد نظر می رسد، می تواند در مکان دیگری ذخیره شود.به ماژول انبار>پیکربندی> قوانین بارگیریبروید و بر روی دکمه"ایجاد"کلیک کنید.

سپس در فرم ایجاد، محصول، دسته بندی محصول، مکان هنگام ورود محصول و ذخیره محصول را  اضافه کنید و بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید:

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!