مدیریت اضافه کاری کارکنان در سازمان یار (Odoo ERP)

مشاهدات
215 مجموع مشاهدات
1 تعداد مشاهدات اعضا
217 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما