محتوای دوره

گونه های محصولات برگرفته از Odoo ERP

10 XP
مشاهدات
98 مجموع مشاهدات
1 Members Views
97 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
1. آیا آدرس های اینترنتی به طور خودکار در تجارت الکترونیکی تغییر می کند؟
2. برای اینکه مشتریان بتوانند محصولات را بر اساس مشخصه ها فیلتر کنند، فعالسازی کدام ویژگی نیاز است؟