محتوای دوره

تبادل پیام بین خریدار و فروشنده بازار اینترنتی در سازمان یار (Odoo ERP)

مشاهدات
309 مجموع مشاهدات
1 تعداد مشاهدات اعضا
308 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما