محتوای دوره

تکنیک های انبارگردانی در سازمان یار (Odoo ERP) + زیرنویس

مشاهدات
137 مجموع مشاهدات
1 تعداد مشاهدات اعضا
140 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما