محتوای دوره

واحد اندازه گیری در مدیریت انبار سازمان یار (Odoo ERP)

مشاهدات
276 مجموع مشاهدات
1 تعداد مشاهدات اعضا
275 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما