منابع انسانی

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

چگونه می توان هزینه هایی که از کارمندان گرفته می شود، در اودوو باز پرداخت کرد؟

چگونه می توان هزینه هایی که از کارمندان گرفته می شود، در اودوو بازپرداخت کرد؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ

پاسخ شما