پروژه و ثبت ساعات کارکرد

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

نحوه مدیریت صورتحساب برگه ساعات کارکرد در پروژه اودوو

چگونه می توان صورتحساب برگه ساعات کارکرد را در پروژه اودوو مدیریت کرد؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

هزینه برگه ساعات کارکرد پروژه، به عنوان محصول ساعات صرف شده در برگه ساعات کارکرد و هزینه برگه ساعات کارکرد کارمند محاسبه خواهد شد. می توانید هزینه برگه ساعات کارکرد را در ماژول کارمندان> کارمندان> تب تنظیمات منابع انسانی اضافه کنید:منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما