پروژه و ثبت ساعات کارکرد

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

نحوه مدیریت صورتحساب برگه ساعات کارکرد در پروژه اودوو

چگونه می توان صورتحساب برگه ساعات کارکرد را در پروژه اودوو مدیریت کرد؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

هزینه برگه ساعات کارکرد پروژه، به عنوان محصول ساعات صرف شده در برگه ساعات کارکرد و هزینه برگه ساعات کارکرد کارمند محاسبه خواهد شد. می توانید هزینه برگه ساعات کارکرد را در ماژول کارمندان> کارمندان> تب تنظیمات منابع انسانی اضافه کنید:منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!