ارسال تیکت

درباره تیم ما
بعد از استقرار اولیه نرم افزار سازمان یار، ممکن است به مسائل و موانعی برخورد کنید که همراهی تیم پشتیبانی تسهیل گستر را نیاز داشته باشید، نیازهای خود را در این ارتباط از این قسمت با ما در میان بگذارید.