محتوای دوره

متدولوژی پیاده سازی برای کسب و کارهای کوچک

1.هدف ما: شرکت های کوچک و متوسط
2.روش ما: QuickStart
3.QuickStart با نمایش ارقام
4.پرسش و پاسخ
مشاهدات
312 مجموع مشاهدات
3 تعداد مشاهدات اعضا
341 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این presentation از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
صفحه را برای شروع انتخاب کنید