محتوای دوره

مزایای مدیریت یکپارچه ارتباط با مشتری

مدل سازمان یار در برابر مدل دپارتمان فروش
مشاهدات
192 مجموع مشاهدات
2 تعداد مشاهدات اعضا
215 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این presentation از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
صفحه را برای شروع انتخاب کنید